Podmínky pronájmu

Rezervaci proveďte pomocí plánovacího kalendáře na našich stránkách nebo telefonicky.

Poté obdržíte potvrzující email a smlouvu s podmínkami pronájmu hausbotu.

Vaše rezervace bude považována za závaznou po uhrazení zálohy ve výši 50% celkové ceny nájmu.

 

PODMÍNKY PŮJČENÍ
K řízení plavidel nepotřebujete žádné oprávnění, pouze je nutné mít sebou průkaz totožnosti + druhý doklad a být starší 18 let. Ovládat loď není obtížné a po určité době je zvládne i naprostý začátečník.

PŘEDÁNÍ LODĚ
Počátek předávání lodí je možné v nástupní den od 08:00 h do 10:00 h (případně individuálně dle telefonické dohody). Poté následuje školení a nácvik plavby, složení kauce a předání lodě.

VRÁCENÍ LODĚ
Je nutné do 17:00 h, pokud se zákazníkem není dohodnuto jinak a vyhrazujeme si 2 h na předání, v jehož rámci se kontroluje stav lodě, inventář a uklizenost.

PRAVIDLA
Nepřekračovat stanovený počet přepravovaných osob, MAXIMÁLNÍ POČET OSOB 5! Není možné, aby na palubě bylo více osob a to ani malých dětí, než je udávaný počet osob v nabídce lodi (kvůli počtu záchranných vest, klasifikaci lodi atd.)

CO JE VHODNÉ A MOŽNÉ VZÍT SEBOU?
-na všechny námi nabízené lodě je nutné vzít vlastní lůžkoviny (spací pytel, karimatky). -můžete vzít s sebou i svého psa, rybáři i rybářské náčiní. -je vhodné vzít si při delších pobytech sebou jízdní kola a spojit pobyt s cykloturistikou.

SLUŽBY V KOTVIŠTÍCH A JEJICH CENY
Poněvadž přístaviště provozují různí podnikatelé, je zpoplatnění služeb různé. V některých přístavištích se platí kotevní poplatek, popř.poplatek za stan, za sprchu a WC. Někdy jsou služby paušálně placeny formou kotevního poplatku. Je i skupina přístavišť, kde se neplatí žádný kotevní poplatek.Všeobecné podmínky pronájmu lodí

podle ustanovení zákona č. 159/99 Sb.

I. Úvodní ustanovení
1. Vzájemný vztah a poměr mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí ustanoveními občanského zákoníku, které jsou specifikované těmito "Všeobecnými podmínkami". Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu zúčastněných stran. Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy jsou zdokladované platby za pronájem.
2. Pronajímatel se při pronájmu řídí platným právním řádem ČR.

II. Nájemce
1. Pronajímatel poskytuje objednaný a řádně uhrazený předmět nájmu 
dle své nabídky nájemci.
2. Nájemce si může pronajmout pouze takové plavidlo ( předmět nájmu ), které je oprávněn vést na základě jím získaným školením u pronajímatele.
3. Nájemce musí být starší 18 let.III. Vznik smluvních vztahů
1. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu nájemní smlouvy  
a současně úhradou zálohy pronajímateli poštovní poukázkou nebo na jeho účet.
2. Předáním řádně vyplněné a podepsané smlouvy o pronájmu nájemce stvrzuje, že je mu znám celý obsah smlouvy o pronájmu a souhlasí s ní,dále stvrzuje že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o pronájmu a že všechny smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.
3. Podpisem smlouvy o pronájmu nájemcem se pronajímatel zavazuje zabezpečit nájem v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

IV. Cena pronájmu a jeho úhrada
1. Pronajímatel má právo na zaplacení ceny nájmu dle ceníku před jejich poskytnutím a nájemce je povinen uhradit cenu nájmu před jejich poskytnutím.
2. Nájemce je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit co nejdříve zálohu ve výši 50% ceny nájmu; splacením zálohy získává nájemce rezervaci na požadovaný počet dní nájmu lodě. Doplatek do plné ceny pronájmu je třeba uhradit nejpozději před započetím nájmu.
3. V případě, že nájemce zruší rezervaci ve lhůtě kratší, než 7 dní před termínem pronájmu, záloha v plné výši propadá pronajímateli.
4. Cena pronájmu zahrnuje předmět nájmu, který je pro každý pronájem uvedený v nabídce pronajímatele.  Pokud z naléhavých a nepředvídaných důvodů nebude moci pronajímatel dodržet stanovený program a poskytnout nájem, je oprávněn pronajímatel postupovat takto:
a) zajistí náhradní program srovnatelný s původním rozpisem nebo
b) upraví cenu pronájmu nebo
c) vrátí poměrnou část už zaplacené ceny pronájmu


V. Práva a povinnosti nájemce


1. Nájemce, po dohodě s pronajímatel má právo:
a) požadovat poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
b) vyžadovat od pronajímatele informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají smluvně sjednaných služeb,
c) být seznámen s případnými změnami v programu, rozsahu služeb a ceně pronájmu,
d) kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy dle článku VII těchto Všeobecných podmínek

e) pojistit se na škody způsobené třetím osobám, f) uhradit neprodleně škody, které způsobí s vím jednáním 2. Nájemce se zavazuje: a) uhradit pronajímateli sjednanou cenu dle podmínek uvedených v článku IV těchto Všeobecných podmínek, b) poskytnout pronajímateli nezbytnou součinnost, která je potřebná k zajištění nájmu, c) řídit se informačními materiály, které upřesňují konkrétní podmínky pronájmů a ústními pokyny při úvodním zaškolení pronajímatelem. V případě porušení právních předpisů ČR nebo závažného porušení podmínek nájemní smlouvy, nebo všeobecných podmínek pronájmu lodi, je pronajímatel, či jeho zástupce  oprávněn s nájemcem ihned ukončit smluvní vztah a ihned odstoupit od smlouvy, přičemž tento ztrácí jakýkoliv nárok na další služby stejně tak jako na náhradu nevyužitých nájmu. d) v případě odstoupení od smlouvy oznámit své odstoupení přímo pronajímateli buď zasláním písemného oznámení s uvedením základních údajů důležitých pro identifikaci smlouvy, od které odstupuje (osobní data zákazníka, číslo smlouvy apod.), nebo sepsáním a podepsáním záznamu o odstoupení od smlouvy osobně s pronajímatelem. VI. Práva a povinnosti pronajímatele 1. Pronajímatel je povinen pravdivě a řádně informovat nájemce o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou nájemci známy. 2. Pronajímatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (zejména změna plavebních podmínek) či z dalších závažných důvodů hodných zvláštního zřetele (závažné poškození lodě), které pronajímateli brání v poskytnutí služeb dle smlouvy a stanovených podmínek: a) zrušit pronájem a odstoupit ihned od smlouvy b) přesunout termín nebo změnit čas a místo nalodění c) změnit cenu - v tomto případě má nájemce právo odstoupit od smlouvy, pokud je původní cena navýšena o více než 10% oproti ceně původní. 3. Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé odcizením nebo ztrátou zavazadel a osobních věcí během pobytu. VII. Reklamační řád V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká nájemci právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí nájemce uplatnit včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se stěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Případnou reklamaci po ukončení dojednaného nájmu musí nájemce uplatnit osobně u pronajímatele. Reklamace musí být provedena písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od skončení dojednaného nájmu. Po uplynutí této lhůty může nájemce uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měla být dojednaná doba nájmu ukončena podle smlouvy o pronájmu, jinak právo zaniká. Pronájemce neručí za  cizí služby, které si nájemce objedná na místě u jiné organizace. VIII. Zvláštní ustanovení Pronajímatel zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem za účelem uzavření nájemní smlouvy podle článku III. K tomuto účelu jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu jsou zpřístupněny pouze pověřenému zpracovateli pronajímatele. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření smlouvy. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je pronajímatel povinen dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. IX. Závěrečná ustanovení Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 23.07.2012 a vztahují se na pronájmy hausbótů od provozovatele p. Jakub Novák. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy.

Asistenční služba:
Po celou dobu pobytu na lodi, Vám bude telefonicky k dispozici non stop asistenční služba (+420 607/767 719), která Vám pomůže vyřešit případný problém, se kterým by jste si nevěděli rady.

Kalendář rezervací:

V tomto kalendáři si můžete vybrat jeden z možných termínů pro Vaši rezervaci hausbótu.

obsazeno
volný termín


Aktuality:

Mimo sezónu je možné rezervovat hausboat se slevou. Jedná se o říjen, listopad a prosinec..